RSS HOME THU VIEN DIA CHAT RSS HOME THU VIEN DIA CHAT http://www.diachatvn.com/downloas/ http://www.DiaChatVN.com/ Trieu Long 2010-12-30 2010-12-30 Khái niệm, đặc điểm hình thái và bản chất của đới trượt http://www.diachatvn.com/downloads/307.Khái niệm, đặc điểm hình thái và bản chất của đới trượt.2.html Ebook ký hiệu bản đồ địa hình và bản đồ địa chính http://www.diachatvn.com/downloads/306.Ebook ký hiệu bản đồ địa hình và bản đồ địa chính.2.html Luận văn Đặc điểm địa sinh thái thành phố Sơn La - Thiết kế bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh phục vụ xử lý chất thải rắn đô thị thành phố sơn la đến năm 2030 http://www.diachatvn.com/downloads/305.Luận văn Đặc điểm địa sinh thái thành phố Sơn La - Thiết kế bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh phục vụ xử lý chất thải rắn đô thị thành phố sơn la đến năm 2030.2.html Luận văn Đánh giá điều kiện địa chất công trình hồ chứa số 06 khu vực Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh http://www.diachatvn.com/downloads/304.Luận văn Đánh giá điều kiện địa chất công trình hồ chứa số 06 khu vực Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.2.html Từ điển Địa chất Anh Việt Anh từ điển dầu khí từ điển GIS từ điển trắc địa bản đồ từ điển môi trường http://www.diachatvn.com/downloads/303.Từ điển Địa chất Anh Việt Anh từ điển dầu khí từ điển GIS từ điển trắc địa bản đồ từ điển môi trường.2.html HYSYS - Phần mềm ngành Dầu khí http://www.diachatvn.com/downloads/302.HYSYS - Phần mềm ngành Dầu khí.2.html Bản đồ địa chất và khoáng sản tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tỷ lệ 1.50000 http://www.diachatvn.com/downloads/301.Bản đồ địa chất và khoáng sản tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tỷ lệ 1.50000.2.html Tiểu luận tốt nghiệp Môi trường trầm tích tầng Miocene hạ mỏ Tê Giác bồn trũng Cửu Long, liên hệ môi trường trầm tích đồng bằng sông Cửu Long http://www.diachatvn.com/downloads/300.Tiểu luận tốt nghiệp Môi trường trầm tích tầng Miocene hạ mỏ Tê Giác bồn trũng Cửu Long, liên hệ môi trường trầm tích đồng bằng sông Cửu Long.2.html Tiểu luận tốt nghiệp sơ lược cấu trúc địa chất và tiềm năng dầu khí bồn trũng Cửu Long, minh giải tướng, môi trường trầm tích và khả năng chứa của cát kết mỏ Hưng Nam http://www.diachatvn.com/downloads/299.Tiểu luận tốt nghiệp sơ lược cấu trúc địa chất và tiềm năng dầu khí bồn trũng Cửu Long, minh giải tướng, môi trường trầm tích và khả năng chứa của cát kết mỏ Hưng Nam.2.html Tiểu luận tốt nghiệp Cơ sở khoa học đánh giá triển vọng dầu khí tại một khu vực tích tụ địa phương mỏ Bạch Hổ http://www.diachatvn.com/downloads/298.Tiểu luận tốt nghiệp Cơ sở khoa học đánh giá triển vọng dầu khí tại một khu vực tích tụ địa phương mỏ Bạch Hổ.2.html