Jump to content


Tư tưởng HCM


 • Bạn không được tạo chủ đề mới
 • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 ThanhdcB

ThanhdcB

  Super Member

 • Thành viên
 • PipPipPipPipPip
 • 585 Bài viết:
 • Joined 06-November 08
 • Reputation: 143
  • Yahoo! Status:
  • Gender:Male
  • Đến từ:MDA
  • Interests:Film, Sports, Music...
   http://www.facebook.com/Thanhdcb

  Posted 25 May 2011 - 02:28 PM

  Đề tài: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân và vì dân nhằm xây dựng nhà nước ta trong bối cảnh hiện nay.
  Lời nói đầu
  Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nhà nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giảI phóng giai cấp, giảI phóng con người, về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc…
  Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa Mác – Lênin ở Việt Nam, có nắm được tư tưởng Hồ Chí Minh mới hiểu thấu đáo đường lối cách mạng Việt Nam. Nghiên cứu và học tập tư tưởng Hồ Chí Minh là nhằn thấm nhuần sâu sắc hệ thống quan điểm và phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh, nâng cao thêm lòng yêu nước, tinh thần phục vụ nhân dân, đạo đức cách mạng của mỗi người, để làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thực sự trở thành nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam trong hành động của chúng ta.
  Với tinh thần đó, em đã vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân và vì dân nhằm xây dựng nhà nước ta trong bối cảnh hiện nay.
  Trong một thời gian ngắn, với khả năng hiểu biết còn hạn chế bài viết này không thể tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định. Vậy kính mong các thầy cô cùng các bạn góp ý kiến để em có được vốn kiến thức hoàn thiện hơn. Em xin trân thành cảm ơn !

  Vấn đề chính quyền là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng. Trong quá trình tìm đường cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phải tìm tòi, giải quyết hàng loạt các vấn đề về đường lối chiến lược của cách mạng, về giành chính quyền và giữ chính quyền.
  Sau khi lật đổ được ách thống trị của thực dân và phong kiến tay sai, lập nên chính quyền của nhân dân, chính quyền đó phải được xây dựng như thế nào để thực sự là chính quyền của dân, do dân và vi dân?
  Để giải đáp điều trăn trở này, Hồ Chí Minh đã phải trải qua một quá trình nghiên cứu, tìm tòi, phân tích, tổng kết một cách toàn diện, sâu sắc những kinh nghiệm và bài học về xây dựng Nhà nước, không phải chỉ trong lịch sử dân tộc mà còn của nhiều quốc gia khác trên thế giới.
  Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, cha ông ta đã tích luỹ những kinh nghiệm quý báu về xây dựng nhà nước. Những yếu tố tích cực của nhà nước thân dân thời kỳ phong kiến hưng thịnh trong lịch sử dân tộc cùng với hình ảnh lí tưởng về nhà nước “ Vua Nghiêu, Thuấn – dân Nghiêu, Thuấn”, “ Nhà nước lấy dân làm gốc” tiếp thu được ở nho giáo … là những hành trang đầu tiên Hồ Chí Minh mang theo trên con đường tìm đường cứu nước và tìm kiếm một mô hình nhà nước tiến bộ cho đất nước sau khi giành được độc lập.
  Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi xướng cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do cho dân tộc mình và cho các dân tộc thuộc địa bằng việc vạch trần bản chất vô nhân dạo, phản tiến hoá của cáI gọi là “công lý” mà thực dân, đế quốc thi hành ở các xứ “bảo hộ”. Năm 1919, nhân danh một nhóm người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn ái Quốc gửi đến hội nghị Vécxây bản yêu sáchcủa nhân dâ An Nam đòi các quyền tự do tối thiểu cho dân tộc mình. Đây là văn kiện pháp lý đầu tiên đặt vấn đề kết hợp khăng khít quyền tự quyết của các dân tộc với các quyền tự do, dân chủ của nhân dân.
  Trên hành trình cứu nước, người đã khảo sát mô hình Nhà nước tư sản Mỹ, Pháp. Người đã phát hiện ra đằng sau những lời hoa mỹ về “ quyền bình đẳng, quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc” của tuyên ngôn độc lập 1776 là sự bất bình đẳng, nghoè đói, nạn phân biệt chủng tộc và biết bao sự tàn bạo, bất công khác. Người coi đó là “những cuộc cách mạng không đến nơi”
  Sau khi đến Liên Xô, người đã tìm thấy mô hình nhà nước kiểu mới và mô hình nhà nước đó đă gọi ý cho người một mô hình nhà nươc Việt Nam trong tương lai.
  Trong 1/4 thế kỷ, trên cương vị là Chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam mới, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Châu á, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có công đầu trong xây dựng nhà nước kiểu mới trong lịch sử dân tộc: nhà nước của dân, do dân, vì dân.
  Nếu vấn đề của mọi cuộc cách mạng là vấn đề chính quyền thì vấn đề của chính quyền là ở chỗ nó thuộc về ai, phục vụ cho quyền lọi của ai. Sau khi nước ta giành được độc lập, Người khẳng định: “ NƯỚC TA LÀ NƯỚC DÂN CHỦ”. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân, chính quyền từ xã đến trung ương dều do dân bầu…Tính chất dân chủ nhân dân là dặc trưng nổi bật củầnh nước chính quyền kiểu mới. Ở nước ta, nhân dân là người nắm giữ mọi quyền lực, các cơ quan nhà nước do dân tổ chức ra, thực hiện ý trí nguyện vộng của dân, tức là làm công bộc lo toan gánh vác công việc chung cho nhân dân chứ không phải làm quan cách mạng mà áp bức dân. Thể chế dân chủ cộng hoà đã làm thay đổi tận gốc quyền lực chính trị và thực hiện quyền lực chính trị, nhân dân được đặt ở vị trí cao nhất. Nhà nước không bị coi là công cụ thống trị như trong thời kì đế quốc, phong kiến.
  ã Thế nào là nhà nước của dân?
  Nói nhà nước là của dân, như điều thứ 1 hiến pháp năm 1946 do người làm trưởng ban soạn thảo đã khẳng định rõ:” nước Việt Nam là một nước dân chủ cộng hoà, tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo”.
  Điều thứ 32 hiến pháp năm 1946 cũng quy định: “những việc quan hệ đến vận mệnh quốc gia sẽ đưa ra nhân dân phúc quyết…”. Thực chất đó là chế độ trưng cầu dân ý, một hình thức dân chủ trực tiếp được đề ra khá sớm ở nước ta.
  Theo quan điểm của Hồ Chí Minh nhà nước của dân là nhà nước trong đó quyền lực thuộc về toàn thể nhân dân. Nhân dân có quyền bầu ra các đại diện và có quyền bãi nhiệm nếu người đó tỏ ra không xứng đáng. Trong nhà nước đó thì nhân dân là chủ và có quyền hưởng mọi quyền dân chủ, người dân được làm bất cứ việc gi mà pháp luật không cấm và đồng thời người dân cũng phải có nghĩa vụ công dân của mình, có trách nhiệm tuân thủ pháp luật.
  ã Thế nào là nhà nước do dân?
  Theo quan điểm Hồ Chí Minh nhà nước do dân là nhà nước do dân lựa chọn bầu ra đại diện của mình. Nhà nước đó do dân ủng hộ giúp đỡ và đống thuế để nhà nước hoạt động chi tiêu, nhà nước đó do dân phê bình xây dựng. Vì vậy Hồ Chí Minh yêu cầu tất cả các cơ quan nhà nước phải dựa vào nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của dân, tôn trọng dân và chịu sự kiểm soát của nhân dân.
  ã Thế nào là Nhà nước vì dân?
  Theo Hồ Chí Minh nhà nước vì dân là nhà nước phục vụ nguyện vọng và lợi ích của nhân dân, nhà nước đó không có đặc quyền, đặc lợi rieng và phải thực sự trong sạch. Trong nhà nước đó từ chủ tịch nước trở xuống đều là công bộc của nhân dân, trách nhiệm của nhà nước là phảI làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân được học hành và loàm cho dân có chỗ ở. Việc gì có lợi cho dân thì phải cố sức mà làm, việc gì có hại cho dân thì phảI cố sức mà tránh dù việc đó là nhỏ nhất.
  Để một nhà nước thực sự là vì dân thì cán bộ công chức nhà nước phải thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Để làm người đại diện của nhân dân thì phải gồm cả đủ đức và cả tài, phải vừa hiển lại vừa minh.
  Đến đây, nảy sinh quan hệ giữa người chủ nhà nước la nhân dân với người cán bộ nhà nước là công bộc của nhân dân, do dân bầu ra, được nhân dân uỷ quyền. Trong các chế độ cũ nhà nước là bộ máy của giai cấp bóc lột dùng để thống trị và áp bức nhân dân, viên chức quan lại tự xưng là: “ cha mẹ dân”, đè đầu cưỡi cổ dân.
  Trong chế đọ dân chủ Bác Hồ đã lật ngược mối quan hệ đó. Người nói: “Dân làm chủ thì Chủ tịch, Bộ trưởng, Thứ trưởng, uỷ viên này khác là làm gi? Làm đầy tớ. Làm đầy tớ cho nhân dân, chứ không phải làm quan cách mạng”.
  Bác Hồ nhiều lần kéo các quan chức từ hàng dân chi phụ mẫu xuống hàng “đầy tớ”. Hai chữ “đầy tớ” người dùng gốc từ hai chữ “công bộc”, vốn có nghĩa là người phục vụ chung cho xã hội, cũng là một cách dùng để chỉ hàng ngũ quan lại dưới chính thể phong kiến hay tư sản đều có dùng chứ không có ý miệt thị các chức vụ này.
  Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước là cơ sở lý luận để xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua các thời kì cách mạng. Ngày nay, tư tưởng đó vẫn tiếp tục rọi sáng con đường xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phục vụ sự nghiệp công nghiệp háo , hiện đại hoá đất nước.
  Sau hơn 15 năm đổi mới, cùng với sự đổi mới về tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, nhà nứoc ta vẫn tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện, nền hành chính được cải cách một bước. Quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực được phát huy, một số chính sách và quy chế bảo đảm quyền dân chủ của dân, trứơc hết ở cơ sở bước đầu được mở rộng, và trở thành hiện thực. Đáng chú ý là, hệ thống pháp luật được đổi mới, bổ xung và tăng cường, chất lượng các kì họp quốc hội, Hội đòng nhân dân các cấp được nâng cao, phương thức quản lý điều hành của bộ máy nhà nước sâu sát, thực tế hơn, tạo ra nhiều chuyển biến trong xã hội, các hoạt động của ngành tư pháp có nhiều tiến bộ… Việc đổi mới nhà nước đúng định hướng là một trong những nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, lành mạnh hoá các hoạt động văn hoá, xã hội, giữ vững sự ổn định lâu dài cho đất nước.
  Bên cạnh những thành tựa đáng tự hào, Nhà nước ta đang bộc lộ những hạn chế yếu kém, thể hiện ở nhiều mặt, rõ nét nhất là nền kinh tế tiến hành cải cách chậm, thiếu kiên quyết, hiện quả thấp. Tổ chức bộ máy nhà nước công kềnh, trùng lặp chức năng với nhiều tầng lớp trung gian và thủ tục hành chính phiền hà, không ít sự trùng chéo hoặc buông lỏng quản lý giữa trung ương với địa phương, gây khó khăn cho phát triển kinh tế – xã hội, làm giảm động lực phát triển, ở nhiều địa phương quyền làm chủ của nhân dân bị vi phạm nghiêm trọng, hệ thống chính sách, pháp luật thiếu đồng bộ. Không ít những cán bộ công chức vừa kém về đạo đức vừa yếu về năng lực và trình độ chuyên môn, tình trạng lãng phí quan liêu còn khá phổ biến. Đặc biệt là nạn tham nhũng kéo dài trong bộ máy nhà nước là một nguy cơ lớn, đe doạ sự sống còn của chế độ ta.
  Trong khi đó sự nghiệp công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước đang được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, nền kinh tế mở cửa nhiều thành phần dang đứng trứoc nhiều thách thức mới, bối cảnh chính trị quốc tế diễn biến phức tạp, có nhiều mặt kông lường trước được. Tất cả những điều đó đòi hỏi nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém, phát huy hơn nữa vai trò, năng lực điều hành của nhà nước. Vì thế, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước càng trở thành một nhu cầu thực tế, cấp thiết.
  Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã xác định rõ phương hướng đổi mới nhà nước hiện nay, đó là: đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt động của nhà nước, phát huy dân chủ tăng cường phat huy pháp chế xã hội chủ nghĩa. Bảo đảm thực sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. Qua thực tiễn 15 năm đổi mới, Đảng ta đã chỉ ra rằng nơI nào thực hiện dân chủ thì nhất định thành công. Ngược lại, nơi nào để mất dân chủ, gây ra sự bất mãn trong quần chúng thì nơi đó không tránh khỏi khó khăn và dẫn tới những hậu quả đáng tiếc. Hồ Chí Minh chỉ ra rằng: “ nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa gì”. Người nhắc nhở: dân chủ , sáng kiến, hăng hái đi liền với nhau, bởi vậy “ phải thực sự tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân. tuyệt đối không được lên mặt quan cách mạng ra lện, ra oai”. Theo người, thực hành dân chủ là chìa khoá vạn năng có thể giảI quyết được mọi khó khăn. Để người dân được hưởng quyền dân chủ, trên thực tế, không chỉ xác định những quyên đó trong hiến pháp, pháp luật mà phải tạo điều kiện vật chất, văn hoá để người dân nâng cao năng lực làm chủ.
  Phát huy dân chủ phải gắn liền với tăng cường pháp chế, thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật. Nhà nước ta phảI tiếp tục thể chế hoá bằng pháp luật các quyền dân chủ của nhân dân, đồng thời phải đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng và chống vi phạm pháp luật, bảo đảm mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.
  Bảo đảm trên thực tế nhà nước là công cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, từng bước xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Đây là quan điểm chỉ đạo có tính nguyên tắc, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, bản chất giai cấp công nhân trong tổ chức và hoạt động của nhà nước.
  Cải cách, kiện toàn bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng một nền hành chính dân chủ vững mạnh. Tiến hành cải cách thể chế và phương thức hoạt động của nhà nước một cách đồng bộ, bao gồm cả cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp.
  Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, đẩy mạnh việc thực thi nghiêm chỉnh pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Bảo đảm mọi hành vi vi phạm pháp luật đều được xét sử nghiêm minh, đúng người đúng tội để đem lại niềm tin cho nhân dân về tính nghiêm minh của pháp luật.
  Kiên quyết đấu tranh chống các tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ công chức theo đúng chức danh, tiêu chuẩn, thực hiện tinh giảm biên chế, xử lý nghiêm minh, kịp thời nhưng người vi phạm pháp luật. Cải cách thủ tục hành chính, ban hành và hoàn thiện chế độ công vụ. Đề cao trách nhiệm giải quyết khiếu kiện của nhân dân, sao cho thủ tục khiếu kiện đơn giản, nhanh chóng, đúng pháp luật, không để nhân dân phải tốn quá nhiều thì giờ, công sức đi lại.
  Giải quyết đúng đầu mối quan hệ giữa sự lãnh đạo của đảng, vai trò quản lý của Nhà nước, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng với nhà nước. Tăng cường sự lãnh đạo của đảng, gắn liền xây dựng chỉnh đốn Đảng với cải cách bộ máy hành chính. Củng cố, tăng cường cơ sở xã hội của nhà nước là khối đoàn kết toàn dân, mà nòng cốt là liên minh giữa công nhân, nông dân và trí thức, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trong xây dựng nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Edited by ThanhdcB, 25 May 2011 - 02:32 PM.

  Posted Image  Kính mời các đồng nghiệp xa gần đóng góp cho cuộc thi Chất Động Pangaea lần thứ XIII - năm 2016 Thời gian bắt đầu cuộc thi: 06/03/2016

  Facebook Comments  Bài viết tương tự Collapse