Jump to content


Software Địa chất, xây dựng và môi trường

Tổng hợp các phầm mềm chuyên ngành.

Diễn đàn con

Xử lý ảnh viễn thám

Tổng hợp một số phần mềm dùng xử lý ảnh viễn thám.

 • 24 Chủ đề
 • 176 Trả lời
PCI Geomatica - phần mềm vi... - last post by idexeli

Công nghệ GIS

Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

 • 105 Chủ đề
 • 462 Trả lời
MapInfo toàn tập! - last post by abarlwals

Phần mềm trắc địa

Sưu tầm một số phầm mềm liên quan đến ngành trắc địa.

 • 9 Chủ đề
 • 42 Trả lời
Các phần mềm liên quan đến... - last post by Daurdes

MapInfo và MapBasic

Toàn tập về MapInfo và MapBasic - phần mềm không thể thiếu cho dân Địa chất.

 • 76 Chủ đề
 • 354 Trả lời
Mapinfo 15 - last post by idexeli

MicroStation

Toàn tập về MicroStation

 • 10 Chủ đề
 • 21 Trả lời
cần 1 phần mềm ứng dụng tro... - last post by Stromectol

Các phần mềm khác

Các phần mềm khác cũng thường được sử dụng trong ngành Địa chất, xây dựng và môi trường

 • 1,019 Chủ đề
 • 87 Trả lời
[download] Phần mềm Khảo sá... - last post by idexeli