Jump to content


Software Địa chất, xây dựng và môi trường

Tổng hợp các phầm mềm chuyên ngành.

Diễn đàn con

Xử lý ảnh viễn thám

Tổng hợp một số phần mềm dùng xử lý ảnh viễn thám.

 • 24 Chủ đề
 • 170 Trả lời
PCI Geomatica - phần mềm vi... - last post by berfusy

Công nghệ GIS

Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

 • 105 Chủ đề
 • 437 Trả lời
Ứng dụng GIS trong Nông ngh... - last post by berfusy

Phần mềm trắc địa

Sưu tầm một số phầm mềm liên quan đến ngành trắc địa.

 • 9 Chủ đề
 • 39 Trả lời
Phần mềm trắc địa addin Aut... - last post by berfusy

MapInfo và MapBasic

Toàn tập về MapInfo và MapBasic - phần mềm không thể thiếu cho dân Địa chất.

 • 76 Chủ đề
 • 329 Trả lời
Xin hỏi cách lấy tọa độ điể... - last post by berfusy

MicroStation

Toàn tập về MicroStation

 • 10 Chủ đề
 • 13 Trả lời
Bentley MicroStation V8i -... - last post by GLORGORUNTY

Các phần mềm khác

Các phần mềm khác cũng thường được sử dụng trong ngành Địa chất, xây dựng và môi trường

 • 1,018 Chủ đề
 • 73 Trả lời
Pefkeepsybeaple hhpbn - last post by berfusy